Klachten

Garantie, klachten en geschillen

C Care doet er alles aan om al haar klanten tevreden de deur uit te laten gaan. Ik sta garant voor hoogwaardige producten en goede service. Ik lever alle producten onder volledige fabrieksgarantie. De door mijn leveranciers bepaalde garantieperiodes en voorwaarden worden zonder discussie door C Care nageleefd. In veel gevallen mag ik daar zelf besluiten over nemen., bij twijfel zal het beroep op garantie worden voorgelegd aan de betreffende leverancier.

SEMHHelaas kan het toch zo zijn dat ik een ontevredenheid van u verneem over een hulpmiddel, dienst of product. C Care zal er dan alles aan doen om uw klacht op correcte en zorgvuldige wijze in behandeling te nemen, u op de hoogte te houden van de voortgang hiervan en uiteindelijk de klacht naar alle tevredenheid voor u op te lossen. Hiervoor hanteert C Care een door de SEMH opgesteld klachtenprotocol, waarover ik u graag meer wil uitleggen.

Ik ben verplicht om binnen 5 dagen op uw klacht te reageren en u op de hoogte te houden over de voortgang en de termijn waarop de klacht wordt afgehandeld. Ik zal de ontvangst van uw klacht schriftelijk bevestigen en u vragen om een klachtenformulier in te vullen. Uw klacht wordt dan in behandeling genomen. Ik zal de mogelijke oorzaak analyseren en de daarbij behorende maatregelen nemen, het kan voorkomen dat ik een onafhankelijke bemiddelaar aanwijs die de klacht in behandeling neemt. Zo nodig neem ik de juiste corrigerende en preventieve maatregelen om dergelijke klachten in de toekomst te voorkomen.

Indien ik samen met u niet tot overeenstemming kan komen, heeft u de mogelijkheid de klacht schriftelijk aan te melden bij ECKG; Stichting Expertisecentrum Klacht- en Gezondheidsrecht, Lombokstraat 20, 2022 BJ Haarlem. info@eckg.nl. C Care is aangesloten bij deze klachtencommissie, deze commissie kan een klacht gegrond of ongegrond verklaren.

Indien een van de partijen het niet eens is met de uitspraak van de klachtencommissie, kan de casus binnen 6 weken na de datum van de schriftelijke uitspraak, schriftelijk worden aangemeld bij de geschillencommissie van de SEMH: Stichting Erkenningsregeling Leveranciers Medische hulpmiddelen. De taak van de geschillencommissie is het geven van een voor beide partijen bindende uitspraak waarbij in ieder geval zal worden nagegaan of C Care heeft voldaan aan de erkenningsregeling kwaliteitseisen van de SEMH.

U kunt de SEMH schriftelijk bereiken via postbus 526, 2400 AM Alphen aan den Rijn.